Operativa

Operativne naloge gasilske enote so gašenje in reševanje ob požarih, okoljskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge, vključno s preventivnimi in operativnimi nalogami varstva pred požarom.

 

Operativno enoto sestavljajo polnoletni člani društva, ki so opravili nadaljevalni tečaj za gasilca. V zadnjih letih smo usposabljanju in izobraževanju namenili kar nekaj časa. Na usposabljanja smo poslali mlajšo generacijo gasilcev, povečali pa smo tudi število taktičnih vaj. V zadnjih letih se je prav tako povečalo število intervencij, na katerih so sodelovali naši operativni gasilci, zato so redna usposabljanja še posebej pomembna.

 

Operativna enota izvede 9 do 10 vaj na leto, ki so razporejene mesečno. Na taktičnih vajah preverjamo usposobljenost gasilcev in stanje opreme. Vaje so različne, večina pa je namenjena posredovanjem ob požarih, zadja leta pa dajemo povdarek tudi na pomoči različnim službam ob vodi. Prav tako redno izvajamo preglede in čiščenje opreme.

 

V krajevni skupnosti Podzemelj je nekaj pomembnejših objektov, kjer obstaja povečana verjetnost posredovanj, zaradi katerih moramo biti še posebej pripravljeni. V Podzemlju se nahaja osnovna šola z nekaj manj kot 200 učenci v devetih oddelkih. V poletnem času je v vasi kamp s kopališčem, ki ga med vikendi obišče veliko ljudi. Prav tako sta v Podzemlju in njegovi širši okolici dve trgovini s skladiščem, gostilna, bife, župnijska cerkev z župniščem in podružnična cerkev, klavnica, večnamenski dom ter žaga. Širše območje Podzemlja pokrivajo polja in gozdovi, v Prilozju pa se nahaja športno letališče. Na območju je tudi veliko gospodarskih poslopij in večjih kmetij. V poletnem času je povečana požarna ogroženost in povečana nevarnost gozdnih požarov. Tako v kampu kot v šoli smo že večkrat posredovali.

 

Celotno območje, ki ga pokriva PGD Podzemelj, je dobro pokrito s hidrantnim omrežjem, ki se napaja z vodo iz javnega vodovodnega omrežja občine Metlika. Po območju teče tudi obmejna reka Kolpa, v Prilozju je ribnik. Značilnost vseh vasi v krajevni skupnosti so tudi šterne, ki so bogat vir vode ob morebitni intervenciji. Zaradi omenjenih značilnosti na usposabljanju posvečamo veliko pozornosti prenosni motorni brizgalni. V sodelovanju s sosednjimi društvi redno vadimo verižno črpanje vode z več motornimi brizgalnami.